Pierwsza część projektu „Kultura Na Zakręcie” za nami!

W ramach programu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury, OKSiR zrealizował pierwszą cześć projektu pn. „Kultura na Zakręcie”, który skoncentrowany był wokół kwestii uczestnictwa mieszkańców gminy Wisznia Mała w wydarzeniach kulturalnych oraz możliwości ich silniejszej aktywizacji.

Przedsięwzięcie polegało na wyłonieniu lokalnych liderów mogących inspirować i wspomagać pozostałych mieszkańców w realizację oddolnych inicjatyw związanych z ożywieniem życia kulturalnego gminy Wisznia Mała. W ramach działań projektu powstał Raport, który jest podsumowaniem diagnozy, w której zaprezentowano wyniki badań społecznych zrealizowanych wśród mieszkańców Gminy Wisznia Mała przy wsparciu merytorycznym Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń”.

Instytucją koordynującą działania badawcze w ramach projektu „Kultura na Zakręcie” był Ośrodek Kultury Sportu Rekreacji w Wiszni Małej przy udziale animatora z Narodowego Centrum Kultury- Pana Pawła Kamińskiego.

Pracownicy i Dyrektor OKSiR uczestniczyli w tworzeniu koncepcji badawczej, która przeprowadzona została z wykorzystaniem kilku metod, w tym: spotkania warsztatowe z udziałem mieszkańców gminy Wisznia Mała, ankieta on- line, „Wiszące pytanie”, „Tablica pomysłów”.

Ostatnim etapem projektu był ogłoszony w dniu 01.06.2015r konkurs na projekt inicjatywy lokalnej, skierowany do mieszkańców gminy Wisznia Mała występujących jako grupa formalna, grupa nieformalna lub osoba indywidualna. W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 7 wniosków, które zostały poddane w pierwszej kolejności ocenie formalnej a następnie poddane ocenie merytorycznej.

Spotkanie Komisji konkursowej odbyło się w dniu 17.06.2015r. w siedzibie OKSiR  z udziałem Animatora p. Pawła Kamińskiego, który pełnił rolę doradcy oraz Wójta Gminy Wisznia Mała p. Jakuba Bronowickiego. Członkami Komisji Konkursowej byli liderzy 7 zgłoszonych inicjatyw lokalnych, którzy prezentowali swoje projekty a następnie oceniali pozostałe wnioski konkursowe z wyłączeniem oceny własnego projektu. W wyniku oceny sporządzona została lista rankingowa wniosków.

Informujemy, że wszystkie złożone w konkursie inicjatywy zostaną zrealizowane w kolejnym etapie programu „Dom Kultury +Inicjatywy Lokalne 2015”, w tym:

  • „Film łączy pokolenia”
  • „Legendy i skarby- nie tylko zabawa”
  • „Tradycja i lokalne produkty dziedzictwem naszych wsi”
  • „Wakacje z tańcem i teatrem”
  • „W rękach dzieło”
  • „Rękodzieło zamiast komputera czyli cykl warsztatów rękodzielniczych”
  • „Tanecznym krokiem w kulturę”

Wymienione powyżej inicjatywy zostaną przeprowadzone przy współpracy Ośrodka Kultury z koordynatorami poszczególnych projektów w okresie od 01.08.2015r. do 10.11.2015r. Łączna pula środków finansowych przeznaczonych na realizację wszystkich projektów wyniesie 30 000,00 zł. przy wsparcie finansowym Narodowego Centrum Kultury w wysokości 22 000,00 zł.

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej OKSiR gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych inicjatyw oraz do czynnego uczestnictwa w planowanych wydarzeniach oraz imprezach kulturalno-społecznych.

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji pragnie podziękować wszystkim osobom, które zechciały wziąć udział w naszej diagnozie oraz systematycznie uczestniczyły w warsztatach animacyjno- diagnostycznych.

Tagi    

Powiązane artykuły

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl