Unieważnienie postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą „Budowa galerii przy Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej” zostało unieważnione. Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

informacja_j_zielen

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl