Wernisaż wystawy Marty Stachowskiej

14.12.2018 w Galerii na Zakręcie będziemy świętować otwarcie dwóch wystaw. Pierwsza, to ogłoszona wcześniej wystawa Barbary Gulbinowicz. Drugą stanowią pracę Marty Stachowskiej, które pojawią się w Wiszni Małej dzięki współpracy z wrocławskim OKiSem.

Opis wystawy:

„Dialog wewnętrzny jest formą doświadczenia antropologicznego, umożliwiającego eksplorację
własnej tożsamości. Ów dialog przejawia się w „głośnym myśleniu”, ale również w wypowiadaniu się
w imieniu różnych osób oraz prowadzeniu z nimi konwersacji o charakterze egzystencjalnym –
bardzo często przybiera on formę dyskusji z wyimaginowanym rozmówcą. W przypadku Marty
Stachowskiej, w cyklu fotografii Dialog wewnętrzny, rolę rozmówcy pełni kamera filmowa, której
Autorka powierza intymną refleksję na temat jej doświadczenia bycia w świecie.

Kategoryzując, ale i porównując poszczególne zdarzenia, Stachowska poszukuje w nich ogólnych
prawd, możliwych rozwiązań i sposobów efektywnego i satysfakcjonującego usytuowania się w
rzeczywistości. Zatem ten specyficzny dialog artystki staje się istotną formą wyjścia z odczuwanej
zewnętrznej i wewnętrznej represji. Ta niezwykle gwałtowna narracja, często chaotyczna,
irracjonalna i illogiczna staje się sceną prezentacji jej przeżyć, które nieoczekiwanie jawią się jako
niezależne, samowystarczalne, będące źródłem specyficznej siły. Każdej z tych refleksji towarzyszą
konkretne reakcje emocjonalne, a opisywane przez Stachowską sytuacje stają się punktem wyjścia
dla coraz to nowych odniesień uczuciowych i intelektualnych. Marta Stachowska stara się być w tym
performensie szczera, możliwie bezstronna, a swoje spostrzeżenia osadzać w rzeczywistości.
Cykl autoportretów stanowi zatem próbę zobrazowania dwoistości ludzkiej natury, a więc i zmagań z
własnymi emocjami. Zaprezentowana sekwencja składa się z wyimków najbardziej ekspresyjnych
fragmentów zapisu wideo, od emocjonalnego poruszenia poprzez katharsis, aż po ukojenie. Dialog
wewnętrzny, ukazując dualność i niejednoznaczność ludzkiej natury, ma więc i charakter
terapeutyczny i – co niemniej ważne – stanowi udaną próbę zobrazowania uniwersalnego sporu
wewnętrznego, jaki toczą z sobą jednostki szczególnie wrażliwe.”

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego jest współorganizatorem wystawy. Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl