Zaproszenie do składania ofert cateringowych na Dożynki 2016

Zaproszenie do składania ofert na przyznanie obsługi gastronomicznej-catering podczas imprezy plenerowej „Dożynki Gminne 2016″ w Szymanowie.

 

ORGANIZATOR

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej

ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała

tel. 71 312 70 76 fax. 71 312 70 76, 501 411 229

email: oksir@wiszniamala.pl

kontakt: Paweł Kamiński

 

ZAKRES OBSŁUGI

Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia obsługi gastronomicznej- catering w dniu: 27 sierpnia 2016 r., podczas imprezy plenerowej Dożynki Gminne odbywającej się na terenie świetlicy w Szymanowie.

W zakres obsługi wchodzi:

 • dostarczenie na własny koszt na miejsce Imprezy oraz rozstawienie
  w sposób uzgodniony z Organizatorem 100 kompletów tzw. ławo-stołów biesiadnych, zabezpieczając w ten sposób 1000 miejsc siedzących pod parasolami (lub innym zadaszeniem) o jednakowym wyglądzie, do dnia 27 sierpnia 2016 do godz. 10:00;
 • dostarczenie na własny koszt na miejsce Imprezy oraz rozstawienie w sposób uzgodniony
  z Organizatorem 1 sztuki namiotów dla VIP wraz z kompletami ławo-stołów biesiadnych dla min. 80 osób.
 • przygotowania i obsługi, przy zachowaniu wszelkich niezbędnych wymogów sanitarno-higienicznych, szerokiej bazy gastronomicznej wraz z zapleczem w szczególności:
 1. sprzedaży posiłków: min. dania grillowe a także napoje zimne, ciepłe, gofry, popcorn, wata cukrowa, lody.
 2. sprzedaży piwa – m 8 punktów sprzedaży;

Na dystrybucję produktów, wymienionych w pkt. 3  wyłoniony w konkursie Wykonawca otrzyma od Organizatora wyłączność.

 • złożenia najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy odpowiedniego wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na prowadzenie sprzedaży piwa w miejscu i w czasie Imprezy,
 • bezpłatnego przekazania Organizatorowi 50 talonów na zestaw obiadowy, którego menu Wykonawca uzgodni z  Organizatorem przed Imprezą;
 • ustawienia stelaży – koszy sanitarnych  w ilości 20 szt. oraz zabezpieczenie wymiany worków do śmieci
 • uprzątnięcia po zakończeniu Imprezy, na własny koszt dostarczonych ławo-stołów oraz używanego przez Wykonawcę sprzętu.

Organizator nie ma wpływu na funkcjonowanie sklepów i lokali gastronomicznych zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu imprezy.

Organizator nie odpowiada za warunki atmosferyczne i frekwencję.

Organizator zapewnia przyłącze zasilające w energie elektryczną, natomiast oferent zabezpiecza we własnym zakresie okablowanie do miejsca z urządzeniami elektrycznymi/przewody odpowiadające wymogom BHP warunkom techniczno elektrycznym.

 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM I EKONOMICZNYM

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora (informacja zostanie przekazana telefonicznie, pisemnie, fax-em, lub e maiłem). W wypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy zgodnej z załączonym projektem, Organizator wezwie do zawarcia umowy kolejnego Wykonawcę, który zaproponował najwyższą cenę za wyłączność obsługi.

PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia:             konkurs ofert.

Kryteria oceny ofert:                          najwyższa cena oferty spełniająca w/w zakres obsługi pkt 1-8

Informacje administracyjne:               termin i miejsce składania ofert: do 01.06.2016 r. do godz. 1400

w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji, Wisznia Mała, ul. Szkolna 1 (oferty dostarczyć osobiście lub drogą e-mailową: oksir@wiszniamala.pl)

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi być złożona Organizatorowi w formie pisemnej. Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. Oferta tj. formularz oferty wraz z załącznikiem musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Dopuszcza się przysyłanie ofert za pomocą e-maila.

 

DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

 1. Wypełniony Formularz oferty.
 2. Referencje – nie obligatoryjnie, mile widziane.

PLANOWANY TERMIN ZAWARCIA UMOWY

Organizator przewiduje zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę
w konkursie w dniu do 06.06.2016 r.

Do pobrania:

Wzor oferty cateringowej dozynki 2016 (format doc)

Wzor_oferty_cateringowej_dozynki_2016 (format pdf)

Tagi    

Powiązane artykuły

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl