Informacja o naborze na stanowisko

NABÓR NA STANOWISKO ANIMATORA SPORTU
DYREKTOR OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W WISZNI MAŁEJ OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ANIMATORA SPORTU NA KOMPLEKSIE SPORTOWYM ” ORLIK 2012″ W KRZYŻANOWICAH.
Przewidywane zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia dotyczy jednej osoby. Animator zatrudniony będzie na okres od 01.07.2023 do 31.12. 2023 roku. Praca Animatora wykonywana będzie we wszystkie dni robocze oraz w soboty i w niedziele. Ilość godzin do przepracowania w ciągu miesiąca– 100 godzin.
– 50 godzin – umowa z Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej
– 50- godzin – umowa z Instytutem Sportu
I. Wymagania niezbędne:
Obywatelstwo polskie.
Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności Animatora Sportu.
Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r., Nr 127 poz.857, ze zmianami) potwierdzone dokumentami tj. m.in. instruktor, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktor sportu (ewentualnie instruktor rekreacji ruchowej).
II. Zakres wykonywania czynności Animatora Sportu:
Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych, a także organizowanie i przeprowadzanie innych form zajęć sportowych i rekreacyjnych na kompleksie sportowym „ORLIK 2012” .
Prowadzenie ewidencji użytkowników obiektu.
Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia.
Dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.
Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych.
Współpraca z dyrektorem OKSiR w Wiszni Małej w organizacji zajęć sportowych.
Współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy w zakresie popularyzacji zajęć sportowych..
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
Realizowanie w okresie jednego miesiąca minimum 100 godzin zajęć udokumentowanych odpowiednimi zapisami.
III. Wymagane dokumenty:
Podpisany życiorys opatrzony klauzulą upoważniającą do przetwarzania danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb przeprowadzenia naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz 2135 z późn. zm.);
Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, tj. instruktora sportu, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego.
Pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
Referencje – w przypadku posiadania.
Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności Animatora Sportu.
IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Sekretariacie OKSiR (adres: ul. Szkolna 1 , 55-114 Wisznia Mała ) w terminie do 23.06.2023 roku do godz. 10:00 z adnotacją: Nabór na Animatora kompleksu sportowego „ORLIK 2012”.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Warunkiem rozpatrzenia oferty kwalifikującej do dalszego etapu naboru jest złożenie wymaganych dokumentów.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OKSiR w Wisznia Małej.
V. Informacje dodatkowe:
Szczegółowy zakres obowiązków animatora na danym obiekcie zostanie określony przez gospodarza obiektu.
Udostępnij znajomymShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print
Tagi    

Powiązane artykuły

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl

Media Społecznościowe