Walne Zebrania


Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Dorosłego Człowieka mam zaszczyt zaprosić na VI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia UDC. Zebranie odbędzie się dnia 07.06.2017 r. (środa) w siedzibie Stowarzyszenia – OKSiR Wisznia Mała ul. Szkolna 1,  o godzinie 18:00.

Poniżej proponowany porządek obrad Zebrania.

UDCWM_v5-200x200

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
VI WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 07.06.2017 r.

1. Otwarcie VI Walnego Zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania,
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawomocności obrad zebrania w I terminie lub w przypadku braku kworum (przy obecności ponad połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia) podanie informacji o II terminie Walnego Zebrania oraz pouczenie o ważności podejmowanych decyzji w II terminie,
5. Przyjęcie Porządku Obrad Walnego Zebrania,
6. Przyjęcie Protokołu Obrad z Walnego Zebrania Członków z dnia 07.06.2017 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz merytorycznego Stowarzyszenia za 2016 rok,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za 2016 rok,
8. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2017 rok,
9. Rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej za 2016 rok i głosowania nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi,
10.Wnioski i uchwały zgłoszone przez uczestników Walnego Zebrania i przyjęcie przez Walne Zebranie.
11.Zakończenie Walnego.

 

                                                                                                           Prezes Stowarzyszenia

                                                                                                              Marzanna Jurzysta-Ziętek


 

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl

Media Społecznościowe