Legendy i skarby – nie tylko zabawa

Grupa Odnowy Wsi Malin dzięki projektowi „Kultura na zakręcie” pod kierownictwem OKSIR Wisznia Mała oraz pod Patronatem Wójta Gminy Wisznia Mała Jakuba Bronowickiego organizuje konkurs literacki: „Legendy i skarby – nie tylko zabawa”.

Patronat medialny objęła Gazeta Nowa Trzebnicka – dziękujemy!

Do 16 sierpnia czekamy na zgłoszenia! Dla trzech zwycięzców oprócz tabletów z aplikacją geocachingu przewidziane są warsztaty z geocachingu w ich miejscowości. Tablety zostaną wręczone podczas gminnej imprezy integracyjnej: „Poznajmy się bliżej w Malinowej Krainie” 12 września w Malinie.

Regulamin konkursu poniżej i do pobrania wraz z załącznikiem ( regulamin –>>> ) :

LEGENDY I SKARBY – NIE TYLKO ZABAWA

1. Organizator konkursu

Konkurs literacki pod hasłem „Legendy i skarby – nie tylko zabawa”, zwany dalej „konkursem”, jest organizowany przez Grupę Odnowy Wsi Malin, zwaną dalej Organizatorem.

Konkurs jest objęty honorowym patronatem Wójta Gminy Wisznia Mała Jakuba Bronowickiego.

Patronat medialny: Nowa Gazeta Trzebnicka

2. Cel konkursu

Celem konkursu jest zebranie i wyłonienie najlepszych tekstów literackich tematycznie związanych z miejscem zamieszkania (wioską) w gminie Wisznia Mała, inspirowanych historią miejsc i współczesnym doświadczeniem ich mieszkańców z elementami wyróżniającymi wieś (na przykładzie Malina – historia o zamku, parku, bramie, folwarku, ale także o góralach, malinach, i bocianie białym). Konkurs ma także na celu :

– Poszerzenie wiedzy na temat historii i kultury,
– Pielęgnowanie tradycji regionalnych.
– Kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
– Pobudzanie wrażliwości na piękno języka polskiego, literatury i kultury polskiej.
– Kształtowanie systemu wartości młodego człowieka.
– Szeroko rozumiana integrację międzypokoleniową (wspólne czytanie i słuchanie legend)
– Rozwijanie uzdolnień literackich.
– Odkrywanie i inspirowanie młodych talentów.
W szczególności proponujemy literackie opracowanie:
− legend dotyczących okolicznych miejscowości;
− współczesnych opowieści krążących wśród i powtarzanych przez mieszkańców – legend regionalnych związanych z miejscowościami gminy Wisznia Mała.
− opowieści nowych, oryginalnych, niezwykłych – rozgrywających się w realiach miejscowości gminy Wisznia Mała, ale z historią w tle.

3. Zasady uczestniczenia w konkursie

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Wisznia Mała bez względu na wiek, szczególnie zachęcamy młodzież, gdyż główną nagroda jest tablet.

Prace należy przygotować indywidualnie.

Zgłoszone do konkursu prace muszą w całości stanowić oryginalną twórczość Uczestnika. Oceniane będą tylko utwory nigdzie dotychczas niepublikowane (także w Internecie) i nienagrodzone w innych konkursach. Legenda nie powinna przekraczać czterech stron formatu A4, czcionka 12, Arial, interlinia 1,5). Przesłane prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji utworów nagrodzonych, wyróżnionych i tych, które wzbudziły zainteresowanie jury. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na wskazany adres/złożenie pracy spełniającej podane wyżej kryteria

4. Prawa autorskie

Uczestnik konkursu oświadcza, że zgłoszona do konkursu praca stanowi jego oryginalne dzieło i nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a Uczestnik konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej oraz do zezwolenia na jej wykorzystanie przez Organizatora (zob. zał. nr 1).

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonej do konkursu pracy w celach naukowych oraz na jej publikację (zob. zał. nr 1).

Uczestnik konkursu oświadcza, że poprzez udział w konkursie nieodpłatnie przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej do konkursu pracy na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), zob. zał. nr 1.

5. Sposób składania prac konkursowych

Każda praca konkursowa powinna zostać nadesłana emailem na Adres: marzanna.zietek@wp.pl lub złożona w zamkniętej kopercie – z dopiskiem: Konkurs literacki „Legendy i skarby nie tylko zabawa” – zawierającej:

– tekst pracy konkursowej w formie wydruku komputerowego oraz w wersji elektronicznej (w formatach .doc/.docx i .pdf na płycie CD), z danymi autora/uczestnika (tekstu i płyty nie należy podpisywać imieniem i nazwiskiem);

– oświadczenie, że zgłoszona do konkursu praca stanowi oryginalne dzieło Uczestnika i nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a Uczestnik konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej oraz do zezwolenia na jej wykorzystanie przez Organizatora (zob. zał. nr 1)

– zgodę na wykorzystanie przez Organizatora w celach naukowych zgłoszonej do konkursu pracy oraz na jej publikację (zob. zał. nr 1);

– oświadczenie, że poprzez udział w konkursie Uczestnik nieodpłatnie przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej do konkursu pracy na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), zob. zał. nr 1.

– zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w celu przeprowadzenia konkursu (zob. zał. nr 1).

– uczestnicy niepełnoletni załączają zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie, a w/w dokumenty podpisane przez osobę upoważnioną (rodzica/opiekuna)

6. Termin i miejsce nadsyłania/składania prac

Prace należy nadsyłać/składać do 18 sierpnia 2015 roku do g 16.00. Prace złożone po tym terminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu

Prace konkursowe należy przesyłać na adres:

Marzanna Jurzysta-Ziętek
Malin, Ul. Bociania 12
55-114 Wisznia Mała

lub pozostawiać u Pani Sołtys wsi Malin – Doroty Kulety.

Informacji o konkursie udziela pani Marzanna Jurzysta-Ziętek pod nr telefonu 694 442 834

7. Jury konkursu

Powołane przez Organizatora jury oceni zgłoszone prace konkursowe oraz przyzna trzy nagrody.

Kryteria oceny prac:

a) Wartość merytoryczna i zgodność z tematyką.
b) Forma pracy.
c) Poziom literacki pracy.
d) Samodzielność i oryginalność.
e) Ogólna estetyka pracy.
f) Pomysłowość szaty graficznej.
g) elementy wiedzy o tradycji i kulturze
h) cechy gatunkowe legendy,
i) oryginalność kompozycji i narracji,
j) bogactwo języka,
k) poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna,

Decyzja jury co do wyboru nagrodzonych prac jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

8. Ogłoszenie wyników konkursu. 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 sierpnia 2015 r. O miejscu i dokładnym terminie wręczenia nagród Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (e-mailem na podane w zgłoszeniach adresy).

9. Nagrody

Organizator przewiduje trzy nagrody za najciekawsze legendy w postaci trzech tabletów z aplikacja geocachingu i przeprowadzeniem trzech warsztatów w wygranych miejscowościach w terminie od 20 do 31 sierpnia. Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się podczas imprezy integracyjnej „POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ W MALINOWEJ KRAINIE w Malinie 12 września 2015 roku.

10. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Grupa Odnowy Wsi w Malinie. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1128 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych.

11. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac na stronie: www.malin.org.pl oraz na zaprzyjaźnionych stronach sołectw i Gminy Wisznia Mała.

Organizator nie zwraca zgłoszonych do konkursu prac.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych do konkursu prac w celach naukowych z zachowaniem autorskich praw osobistych Uczestników konkursu.

KnZ LiS v3 web

Udostępnij znajomymShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print
Tagi     ,

Powiązane artykuły

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl

Media Społecznościowe